×

Terms of Service

1. Souhlas s podmínkami      

1.1 Tyto Podmínky představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem vašeho subjektu ( vy ), a  STEK Co., Ltd. ,nacházející se v  Spojené státy americké  ( my nás ), týkající se vašeho přístupu a používání  STEK Co., Ltd. (www.stekautomotive.com)  webové stránky a také jakékoli další související aplikace (t  místo ).  

Stránka poskytuje následující služby:  Propagace a poskytování informací o našich produktech  ( Produkty a služby ). Souhlasíte s tím, že přístupem na stránky a/nebo služby jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami.  

Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, pak máte zakázáno používat Stránky a Služby a musíte je okamžitě přestat používat . Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii těchto Podmínek pro budoucí použití.  

1.2 Doplňkové zásady uvedené v části 1.7 níže, stejně jako jakékoli dodatečné podmínky, podmínky a/nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou výslovně zahrnuty formou odkazu.  

1.3 Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit. Aktualizovaná verze těchto Podmínek bude označena aktualizovaným „Revidovaným“ datem a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Jste odpovědní za to, že si přečtete tyto Podmínky, abyste byli informováni o aktualizacích. Vaše další používání stránek znamená, že jste takové změny přijali.  

1.4 Stránky můžeme čas od času aktualizovat nebo změnit, aby odrážely změny našich produktů, potřeby našich uživatelů a/nebo naše obchodní priority.  

1.5 Naše stránky jsou zaměřeny na lidi s bydlištěm v Jižní Koreji. Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v takové jurisdikci nebo zemi. .   

1.6 Stránky jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nemáte povoleno se registrovat na Stránkách nebo používat Služby bez souhlasu rodičů. 

1.7 Zásady zasílání zpráv: Kliknutím na „Zaregistrovat se“ souhlasíte s podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů STEK Automotive. Souhlasíte s přijímáním telefonních hovorů a SMS zpráv od STEK Automotive za účelem poskytování aktualizací vaší objednávky a/nebo pro marketingové účely. Frekvence zpráv závisí na vaší aktivitě. Můžete se odhlásit odesláním SMS „STOP“. Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data.

1.8 Mezi další zásady, které se také vztahují na vaše používání webu, patří:   

●  Naše Oznámení o ochraně osobních údajů (www.stekautomotive.com/legalcontent), které vymezuje podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

●  Naše zásady přijatelného používání (www.stekautomotive.com/legalcontent), které vymezují povolená a zakázaná použití stránek. Při používání webu musíte dodržovat tyto zásady přijatelného užívání.    

●  Naše zásady používání souborů cookie (www.stekautomotive.com/legalcontent), které vymezují informace o souborech cookie na webu.    

●  Pokud zakoupíte naše produkty na Stránce, budou se na tyto nákupy vztahovat naše dodací podmínky (www.stekautomotive.com/legalcontent).

●  Některé části tohoto webu lze používat pouze po zaplacení poplatku. Pokud si přejete používat takové služby, budete se na vás kromě našich Podmínek vztahovat také naše dodací podmínky (www.stekautomotive.com/legalcontent). 

2.      Přijatelné použití     

2.1 Naše úplné zásady přijatelného používání (www.stekautomotive.com/legalcontent) definují všechna povolená a zakázaná použití této stránky.    

2.2 Nesmíte přistupovat na stránky ani je používat k jinému účelu, než pro který zpřístupňujeme stránky a naše služby. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.  

2.3 Jako uživatel těchto stránek souhlasíte s tím, že nebudete falešně naznačovat vztah s námi nebo jinou společností, se kterou nemáte vztah.

3. Informace, které nám poskytnete

3.1 Prohlašujete a zaručujete, že:
(a) všechny registrační údaje, které odešlete, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a týkají se vás, nikoli třetí strany;
(b) budete udržovat přesnost takových informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat;
(c) budete udržovat své heslo v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého hesla a účtu;
(d) máte právní způsobilost k plnění těchto podmínek a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek; a
(e) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které bydlíte, nebo pokud jste nezletilí, dostali jste rodičovský souhlas k používání webu.  

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná vaše uživatelské informace (jako je identifikační kód nebo uživatelské jméno) a/nebo heslo, musíte nás neprodleně informovat na marketing@stekautomotive.com.

3.2 Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, můžeme pozastavit nebo zrušit váš účet. Můžeme odstranit nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud zjistíme, že takové uživatelské jméno je nevhodné.     

4.      Obsah, který nám poskytujete  

4.1 Může se vám naskytnout příležitost zveřejnit obsah na Stránkách nebo nám poslat zpětnou vazbu ( Uživatelský obsah ). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš uživatelský obsah mohou vidět jiní uživatelé na Stránce a že mohou vidět, kdo tento uživatelský obsah zveřejnil.  

4.2 Dále souhlasíte s tím, že můžeme váš uživatelský obsah používat pro jakékoli jiné účely navěky, aniž bychom vám platili, a kombinovat váš uživatelský obsah s jiným obsahem pro použití na webu a jinak. Váš uživatelský obsah nemusíme připisovat vám Když nahrajete nebo zveřejníte obsah na naše stránky, souhlasíte s následujícími podmínkami a udělujete nám následující práva k použití tohoto obsahu:

4.3 Při zveřejňování uživatelského obsahu, včetně recenzí nebo navazování kontaktu s ostatními uživateli stránek, musíte dodržovat naše zásady přijatelného používání (www.stekautomotive.com/legalcontent).    

4.4 Zaručujete, že jakýkoli uživatelský obsah je v souladu s našimi Zásadami přijatelného užívání, a budete vůči nám odpovědní a odškodníte nás za jakékoli porušení této záruky. To znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíme v důsledku vašeho porušení této záruky. 

4.5 Máme právo odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který poskytnete Stránce, pokud podle našeho názoru takový Uživatelský obsah nesplňuje Zásady přijatelného užívání.  

4.6 Neneseme odpovědnost a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakýkoli Uživatelský obsah, včetně obsahu, který obsahuje nesprávné informace nebo je hanlivý, ani za jakoukoli ztrátu Uživatelského obsahu. I když nepřijímáme žádnou povinnost prověřovat, upravovat nebo monitorovat jakýkoli Uživatelský obsah, vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit, promítnout a/nebo upravit jakýkoli Uživatelský obsah bez předchozího upozornění. Uživatelský obsah nebyl námi ověřen ani schválen a názory ostatních uživatelů stránek nereprezentují naše názory ani hodnoty.

4.7 Pokud si chcete stěžovat na Uživatelský obsah nahraný jinými uživateli, kontaktujte nás na marketing@stekautomotive.com nebo použijte tlačítko „stáhnout nebo nahlásit“.     

5. Náš obsah     

5.1 Pokud není uvedeno jinak, web a služby, včetně zdrojového kódu, databází, funkčnosti, softwaru, návrhů webových stránek, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky na webu ( Náš obsah ) jsou ve vlastnictví nebo v naší licenci a jsou chráněny autorským právem a zákony o ochranných známkách.   

5.2 Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, žádná část stránek, služeb nebo našeho obsahu nesmí být kopírována, reprodukována, agregována, znovu publikována, nahrávána, zveřejňována, veřejně zobrazována, kódována, překládána, přenášena, distribuována, prodávána, licencována nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení. 

5.3 Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu na Stránku a Náš obsah a jejich používání a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup, pouze pro vaši osobní potřebu. , nekomerční použití.   

5.4 Nesmíte (a) se pokoušet získat neoprávněný přístup na Stránku nebo jakékoli sítě, servery nebo počítačové systémy připojené k Stránce; a/nebo (b) pro jakýkoli účel, včetně opravy chyb, jakékoli úpravy, úpravy, doplňky nebo vylepšení stránek nebo našeho obsahu, včetně úprav papírových nebo digitálních kopií, které jste si stáhli. 

5.5 Budeme (a) připravovat stránky a náš obsah s přiměřenou dovedností a péčí; a (b) používat standardní software pro detekci virů k pokusu zablokovat nahrávání obsahu obsahujícího viry na stránky.  

5.6 Obsah Stránek je poskytován pouze pro obecné informační účely. Jeho účelem není poskytovat rady, na které byste se měli spolehnout. Než podniknete nebo se zdržíte jakékoli akce na základě obsahu na Stránce, musíte získat odbornou nebo specializovanou radu.  

5.7 Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, že náš obsah na stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.   

6. Odkazy na obsah třetích stran    

6.1 Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo aplikace provozované třetími stranami. Nemáme žádný vliv ani kontrolu nad těmito webovými stránkami nebo aplikacemi třetích stran ani nad samotným provozovatelem třetí strany. Neneseme odpovědnost za žádné webové stránky nebo aplikace třetích stran ani jejich dostupnost nebo obsah a nepodporujeme je.

6.2 Nepřijímáme žádnou odpovědnost za reklamy obsažené na těchto stránkách. Pokud souhlasíte s nákupem zboží a/nebo služeb od jakékoli třetí strany, která inzeruje na Stránkách, činíte tak na vlastní riziko. Za takové zboží a/nebo služby je odpovědný inzerent, nikoli my, a pokud máte v souvislosti s nimi nějaké dotazy nebo stížnosti, měli byste inzerenta kontaktovat.     

7.      Správa webu      

7.1 Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení
(1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek;
(2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo porušuje platné zákony nebo tyto Podmínky; 
(3) odmítnout, omezit přístup nebo dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu, který je technologicky proveditelný) jakýkoli z vašich příspěvků; 
(4) odstranit ze stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zátěží pro naše systémy; a
(5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek a služeb.  

7.2 Nezaručujeme, že Stránky budou bezpečné nebo bez chyb nebo virů. 

7.3 Jste odpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup na Stránku. Měli byste také používat svůj vlastní antivirový software.

8.      Úpravy a dostupnost stránek      

8.1 Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo odstranit obsah stránek podle vlastního uvážení bez upozornění. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit všechny nebo část Služeb.    

8.2 Nemůžeme zaručit, že Stránky a Služby budou vždy dostupné. Můžeme se setkat s problémy souvisejícími s hardwarem, softwarem nebo jinými oblastmi nebo s potřebou provádět údržbu související se Stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu nebo používání stránky nebo služeb během jakéhokoli výpadku nebo přerušení stránek nebo služeb. Nejsme povinni udržovat a podporovat stránky nebo služby ani dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání. 

8.3 Stránky mohou obsahovat informace obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat Služeb, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace bez předchozího upozornění.  

9.      Zřeknutí se odpovědnosti/omezení odpovědnosti      

9.1 Stránky a služby jsou poskytovány tak, jak jsou a jsou dostupné. Souhlasíte s tím, že používání stránek a/nebo služeb bude na vaše výhradní riziko, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Všechny záruky, podmínky a závazky, vyjádřené nebo předpokládané (včetně ze zákona, zvyků nebo zvyklostí, způsobu jednání nebo obecného práva) v souvislosti se stránkou a službami a jejich používáním, včetně, bez omezení, předpokládaných záruky uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.  

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu stránek a neneseme odpovědnost za žádné (1) chyby nebo opomenutí v obsahu; (2) jakýkoli neoprávněný přístup nebo použití našich serverů a/nebo jakékoli osobní údaje a/nebo finanční informace uložené na našem serveru; (3) jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu na nebo ze stránky nebo služeb; a/nebo (4) jakékoli chyby, viry, trojské koně a podobně, které mohou být přenášeny na nebo prostřednictvím stránek jakoukoli třetí stranou. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedodržení našich závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud je takové zpoždění nebo selhání způsobeno událostí, která je mimo naši přiměřenou kontrolu. 

9.2 Naše odpovědnost za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte: 

Ať už jste spotřebitel nebo firemní uživatel:  

●  Nevylučujeme ani neomezujeme žádným způsobem naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné zkreslení.  

●  Pokud nedodržíme tyto Podmínky, budeme zodpovědní za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která je předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto Podmínek, ale nebudeme zodpovědní za žádnou ztrátu nebo škodu, která nebyla předvídatelné v době, kdy jste začali používat stránky a/nebo služby.  

Bez ohledu na cokoli v opačném smyslu obsažené v části Vyloučení odpovědnosti/omezení odpovědnosti bude naše odpovědnost vůči vám z jakékoli příčiny a bez ohledu na formu akce vždy omezena na celkovou celkovou částku rovnou nebo nižší než (a ) částka $500 nebo (b) částka, kterou jste nám případně zaplatili za Služby/Stránky během šesti (6) měsíců před tím, než vznikne jakýkoli důvod k žalobě.  Na odpovědnost vyplývající z dodání jakýchkoli produktů vám budou platit různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která budou stanovena v našich dodacích podmínkách (www.stekautomotive.com/legalcontent).      

10.      Termín a ukončení      

10.1 Tyto Podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud používáte Stránku nebo Služby nebo jste jiným uživatelem Stránek, podle toho, co je relevantní. Své používání nebo účast můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit podle pokynů pro ukončení uživatelských účtů v nastavení účtu, pokud jsou k dispozici, nebo nás kontaktujte na adrese marketing@stekautomotive.com. 

10.2 Aniž bychom omezovali jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení a bez upozornění nebo odpovědnosti odepřít přístup na stránky a služby a jejich používání (včetně blokování určitých IP adres) jakékoli osobě za účelem z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, porušení jakéhokoli prohlášení, záruky nebo ujednání obsaženého v těchto podmínkách nebo v jakémkoli příslušném zákonu nebo nařízení.  

Pokud na základě vlastního uvážení zjistíme, že vaše používání stránek/služeb je v rozporu s těmito podmínkami nebo jakýmkoli platným zákonem či nařízením, můžeme ukončit vaše používání nebo účast na stránkách a službách nebo smazat váš profil a jakýkoli obsah nebo informace, které jste kdykoli bez varování zveřejnili podle našeho výhradního uvážení.  

10.3 Pokud ukončíme nebo pozastavíme váš účet z jakéhokoli důvodu popsaného v těchto podmínkách, máte zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, i když můžete jednat jménem této třetí strany. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávní, trestní nebo soudní nápravy.     


11.       Mobilní aplikace

11.1 Pokud ke Službám přistupujete prostřednictvím mobilní aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na instalaci a používání mobilní aplikace na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používání tuto mobilní aplikaci na takových zařízeních přísně v souladu s podmínkami této licence.    

11.2 Následující podmínky platí, když k přístupu ke Službám používáte mobilní aplikaci získanou z App Store nebo Google Play (dále jen „distributor aplikací“): 

(a) Licence, která vám byla udělena pro jakoukoli mobilní aplikaci, je omezena na nepřenosnou licenci k používání aplikace na zařízení, které využívá Apple iOS nebo operační systém Android, podle potřeby, a v souladu s pravidly používání uvedenými v příslušné smluvní podmínky distributora aplikací. 

(b) Jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci, jak je uvedeno v těchto Podmínkách nebo jak jinak vyžadují platné zákony. Berete na vědomí, že každý distributor aplikací nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci. 

(c) V případě, že mobilní aplikace nesplňuje jakoukoli příslušnou záruku, můžete požádat distributora aplikace, aby v souladu se svými podmínkami a zásadami vydal vrácení kupní ceny, pokud byla zaplacena za mobilní aplikace. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebude mít distributor aplikace žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na mobilní aplikaci.

(d) Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“; a (ii) nejste zařazeni na žádný vládní seznam zakázaných nebo omezených stran. 

(e) Při používání mobilní aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran. Pokud například máte aplikaci VoIP, nesmíte při používání mobilní aplikace porušovat jejich smlouvu o bezdrátových datových službách.  

(f) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributoři aplikací jsou oprávněnými třetími stranami těchto smluvních podmínek a že každý distributor aplikací bude mít právo (a bude se mít za to, že právo přijal) vůči vám tyto smluvní podmínky vymáhat jako oprávněná třetí strana.   

12.      Všeobecné        

12.1 Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná.  

Tímto souhlasíte s používáním elektronických podpisů, smluv, objednávek a dalších záznamů a s elektronickým doručováním oznámení, zásad a záznamů transakcí zahájených nebo dokončených námi nebo prostřednictvím Stránek.  Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků podle jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů mimo elektronické prostředky. .  

12.2 Tyto Podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na Stránkách nebo ve vztahu ke Službám představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi.   

12.3 Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení.   

12.4 Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným.   

12.5 Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu.   

12.6 Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto podmínek nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, považuje se toto ustanovení nebo část ustanovení za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivňuje platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

12.7 Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto Podmínek nebo používání Stránek nebo Služeb.     

12.8 Následující jsou ochranné známky společnosti  STEK Co., Ltd. Není dovoleno je používat bez našeho souhlasu,  pokud nejsou součástí materiálu, o kterém je na našem webu výslovně uvedeno, že jej smíte používat.      

12.9 Osoba, která není stranou těchto Podmínek, nemá podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 právo vymáhat jakoukoli podmínku těchto Podmínek. 

12.10 Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace týkající se používání Služeb, kontaktujte nás e-mailem na marketing@stekautomotive.com.