×

FÓLIE ČELNÍHO SKLA

Řada EFEKT ČELNÍHO SKLA

Tato omezená záruka na produkt pokrývá efekt ochranné fólie čelního skla STEK WINDSHIELD.

Tato omezená záruka je platná po dobu 1 roku od data nákupu.

Tato omezená záruka se vztahuje na výměnu efektu WINDSHIELD v případě jakýchkoli výrobních vad. Tato záruka podléhá omezením a výjimkám v ní uvedeným.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, nehodami, nesprávným použitím, běžným opotřebením, promáčklinami v důsledku nárazu úlomků vozovky, kolizemi a/nebo úmyslným poškozením jakéhokoli druhu. Chcete-li uplatnit reklamaci, kontaktujte nejprve původního instalačního technika/prodejce. Pokud to nemůžete udělat, kontaktujte STEK pomocí webové stránky www.stekautomotive.com nebo www.stek-usa.com, pokud jste ve Spojených státech. Musíte si ponechat kopii této záruky a doklad o koupi s uvedením jména původního instalátora/prodejce, kupní ceny, produktu (např. efekt WINDSHIELD) a oblastí pokrytí. Tyto dokumenty jsou potřebné k vyřízení vaší reklamace. Někteří montéři se mohou rozhodnout nabídnout svým jménem jiné nebo dodatečné záruky nebo nápravná opatření nad rámec omezené záruky a omezené nápravy nabízené společností STEK. STEK se nevztahuje na produkt instalovaný na oblastech, které nejsou čelním sklem, a nenese odpovědnost za žádné následné škody nebo pokuty.

Pro oprávněné reklamace musí autorizovaný instalátor STEK odstranit vadnou fólii a znovu aplikovat nový produkt(y) na oblasti určené STEK, na které se vztahuje záruka.

VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY COUTPOR UDĚLENÍ ZÁRUKY APEROM POUŽITÍ OBCHODU JSOU DOBA TRVÁNÍ OMEZENA NA PLATNOU DOBU ZÁRUKY.

Upozorňujeme, že některé státní zákony nepovolují omezení délky předpokládané záruky. V tomto případě nemusí platit výše uvedené omezení. Tato omezená záruka se vztahuje na všechny produkty STEK Automotive WINDSHIELD s efektem, které byly profesionálně nainstalovány autorizovaným instalačním technikem. STEK Automotive a autorizovaný prodejce automobilových fólií (dále společně jen „prodejce“) potvrzují, že tato záruka platí, dokud je zadavatel reklamace vlastníkem dotyčného vozidla.

Záruční krytí začíná datem zakoupení efektu WINDSHIELD a končí jeden (1) rok po datu nákupu. Tato záruka končí odstraněním efektu WINDSHIELD z čelního skla z jakéhokoli důvodu. Tato záruka rovněž zaniká při jakémkoli prodeji vozidla a je nepřenosná.

Záruka výrobce se vztahuje pouze na:
1. Selhání adheze,
2. peeling,
3. bublání,
4. puchýře,
5. delaminace v důsledku výrobní vady během instalace a
6. jiné výrobní vady dle uvážení STEK kromě výjimek uvedených níže (viz „NEVZTAHUJE SE ZÁRUKOU“).

Pokud je fólie shledána vadnou, musí být reklamace provedena podle pokynů společnosti STEK. Přečtěte si prosím pokyny k reklamaci. V případě, že bude výrobek shledán vadným v rámci této záruky, Prodávající vymění množství fólie, u kterého byla prokázána vada. Dle uvážení prodávajícího poskytne prodávající v záruční době také bezplatně práci opětovné aplikace. Výrobce (STEK) tuto práci NEHRAJE.

Záruka je neplatná, pokud byl výrobek vystaven špatnému zacházení, nesprávné péči nebo nekontrolovatelným okolnostem. STEK Automotive nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje vyplývající z jednoho nebo více z následujících:

1. Písečné bouře, krupobití, tornáda, hurikány nebo jakékoli jiné povětrnostní podmínky; nebo
2. Nesprávná péče o produkt, údržba nebo čištění; nebo
3. škrábance způsobené stěrači čelního skla; nebo
4. Zneužívání produktu, běžné opotřebení, nehoda, kolize, nedbalost, nesprávné použití, zneužití, zanedbání, nesprávné zacházení, úprava, nesprávné nastavení, úprava, přizpůsobení, změna nebo vandalismus; nebo
5. Rozbití skla, již existující poškození nebo úmyslné poškození čelního skla; nebo
6. Neautomobilové aplikace a/nebo použití nevyhovujících fólií; nebo
7. Chemikálie a žíravé materiály (včetně čističů s rozpouštědly, jako je IPA nebo jiné korozivní materiály) nebo čištění nebo drhnutí výrobku na čelním skle abrazivním materiálem; nebo
8. Padající předměty; nebo
9. Podvodné nároky související s filmem; nebo
10. Kosmetické poškození fólie; nebo
11. Produkty, které jsme nedodali, servis prováděný kýmkoli jiným než námi nebo námi schváleným instalačním technikem, nesprávná aplikace, chybná instalace nebo jakákoli akce či nečinnost instalačního technika; nebo
12. Odlupování a/nebo poškození filmu tvorbou tepla během instalace; nebo
13. Delaminace a/nebo zbytky lepidla zanechané během odstraňování filmu; nebo
14. Jakékoli jiné činy, události, závady, závady, škody, které nezpůsobila STEK Automotive, nebo pokud je produkt pozměněn nebo má nějaké štítky poškozené nebo neoprávněné.

Výrobek je třeba používat v souladu se všemi příslušnými místními zákony, zákony, pravidly, nařízeními a nařízeními („zákony“) příslušné země, státu, provincie nebo místní jurisdikce.

NEDODRŽENÍM TĚCHTO ZÁKONŮ RUŠÍ ZÁRUKA. JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA VOZIDLA ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH PLATNÝCH ZÁKONŮ. USCHOVEJTE SI TENTO ZÁRUČNÍ LIST, JELIKOŽ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽEN SPOLU S VAŠÍ ORIGINÁLNÍ FAKTURA ZÚČASTNĚNÉMU AUTORIZOVANÉMU PRODEJCI FILMŮ ČELNÍHO SKLA STEK.

Dostupnost a služby této záruky se mohou lišit podle země, státu nebo provincie v závislosti na zákonech týkajících se fólií na čelní sklo. Tato záruka se vztahuje pouze na aplikaci fólií na čelní sklo STEK. Prodávající si vyhrazuje právo testovat jakékoli fólie servisované v rámci záruky. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE DRŽIT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT PODLE ZEMI, STÁTU NEBO PROVINCIE. Tento záruční list, originál faktury/účtenka od instalačního technika/prodejce a číslo faktury prodejce jsou vyžadovány pro zpracování veškerých záručních reklamací. NEPROVOZUJTE SVÉ VOZIDLO, POKUD OCHRANNÁ FÓLIE ČELNÍHO SKLA ŽLUTÁ, PRASKNE, BUBLÍ, LOUPÍ SE NEBO JINAK POŠKOZUJE ČIRYTOST PRŮHLEDNÉHO PRODUKTU. PROVOZ VAŠEHO VOZIDLA ZA TAKOVÝCH PODMÍNEK MŮŽE VÁM, VAŠEMU VOZU NEBO JINÝM OSOBÁM ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ. TÍMTO SE ZŘÍKÁME ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ PROVOZEM VAŠEHO VOZIDLA ZA TAKOVÝCH PODMÍNEK. VÝROBEK BY MĚL BÝT OKAMŽITĚ ODSTRANĚN Z ČELNÍHO SKLA, POKUD EXISTUJE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH FYZIKÁLNÍCH PODMÍNEK OCHRANNÉ FÓLIE ČELNÍHO SKLA. KAŽDÝ ODSTRANĚNÝ VÝROBEK MUSÍ BÝT UDRŽOVÁN PRO DŮKAZ NÁSLEDUJÍCÍ ZTRÁTY.

Dostupnost a služby této záruky se mohou lišit podle země, státu nebo provincie v závislosti na zákonech týkajících se fólií na čelní sklo. Tato záruka se vztahuje pouze na aplikaci fólií na čelní sklo STEK. Prodávající si vyhrazuje právo testovat jakékoli fólie servisované v rámci záruky.

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE DRŽIT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT PODLE ZEMI, STÁTU NEBO PROVINCIE. Tento záruční list, originál faktury/účtenka od instalačního technika/prodejce a číslo faktury prodejce jsou nutné pro vyřízení všech záručních reklamací.

NEPROVOZUJTE SVÉ VOZIDLO, POKUD OCHRANNÁ FÓLIE ČELNÍHO SKLA ŽLUTÁ, PRASKNE, BUBLÍ, LOUPÍ SE NEBO JINAK NArušuje ČIHOST PRŮHLEDNÉHO PRODUKTU. PROVOZ VAŠEHO VOZIDLA ZA TAKOVÝCH PODMÍNEK MŮŽE VÁM, VAŠEMU VOZU NEBO JINÝM OSOBÁM ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ. TÍMTO SE ZŘÍKÁME ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ PROVOZEM VAŠEHO VOZIDLA ZA TAKOVÝCH PODMÍNEK. VÝROBEK BY MĚL BÝT OKAMŽITĚ ODSTRANĚN Z ČELNÍHO SKLA, POKUD EXISTUJE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH FYZIKÁLNÍCH PODMÍNEK OCHRANNÉ FÓLIE ČELNÍHO SKLA. KAŽDÝ ODSTRANĚNÝ VÝROBEK MUSÍ BÝT UDRŽOVÁN PRO DŮKAZ NÁSLEDUJÍCÍ ZTRÁTY.

Skluzný roztok používaný při instalaci fólií na čelní sklo STEK Automotive může vyžadovat dobu schnutí. Toto období se může prodloužit za chladného nebo neslunečného počasí a zkrátit za teplého počasí nebo při přímém slunečním záření. Během zasychání filmu si můžete všimnout malých kapek vody a mírně zakaleného vzhledu. Vzhledem k tomu, že fólie časem zcela uschne, není pomalá doba schnutí důvodem k obavám. Po instalaci nepouštějte auto za deště.

NEPOUŽÍVEJTE STĚRAČE ČELNÍHO SKLA, DOKUD FÓLIE NEBUDE ZCELA SUCHÁ.

1. Nainstalujte nové stěrače čelního skla silikonového typu nebo potažené silikonem.
2. Před použitím stěračů se ujistěte, že je film zcela suchý a vytvrzený.
3. Ihned po instalaci očistěte povrch přípravkem CURE nebo FUSION.

Chcete-li maximalizovat životnost fólie na čelní sklo STEK Automotive, dodržujte tyto pokyny pro správnou péči a údržbu.
1. Jednou za měsíc po instalaci naneste na čelní sklo nátěr CURE.
2. Alespoň jednou týdně očistěte povrch fólie přípravkem FUSION.
3. K mytí a sušení povrchu fólie vždy používejte čisté, měkké materiály.
4. Nečistěte fólii za sucha. Při čištění používejte mycí roztoky.
5. Fólii lze čistit většinou běžných mycích roztoků. Vyhněte se přípravkům na čištění oken na bázi čpavku. Nepoužívejte roztoky obsahující žíraviny nebo rozpouštědla.
6. K omytí povrchu fólie použijte měkký hadřík (doporučeno mikrovlákno) nebo čistou syntetickou houbu. Pro následné sušení se doporučuje čistý měkký hadřík nebo měkká gumová stěrka.
7. Udržujte povrch fólie vždy čistý, zejména po vystavení dešti, sněhu nebo jiným povětrnostním podmínkám.
8. Před použitím stěračů čelního skla odstraňte nahromaděný led a sníh z povrchu fólie. Při používání škrabek na led nebo kartáčů na sníh buďte opatrní, protože mohou poškrábat fólii.
9. Podle potřeby vyměňte stěrače čelního skla silikonového typu nebo potažené silikonem.
10. Smíchejte CURE s kapalinou do ostřikovačů v poměru 2:100 nebo 3:100 (100 je kapalina ostřikovače) v nádrži na kapalinu ostřikovače. Standardní kapaliny do čelního skla na bázi alkoholu jsou přijatelné.
11. Nepoužívejte stěrače čelního skla za sucha.

NEČISTĚTE FÓLII NEJMÉNĚ SEDM (7) DNÍ NÁSLEDUJÍCÍ INSTALACE.

Doba schnutí se může lišit v závislosti na místní teplotě, vlhkosti a dalších povětrnostních podmínkách. Ověřte si prosím u svého instalačního technika vhodnou dobu schnutí vaší fólie.